KADİR GECESİ (2)

 

KADİR GECESİ (2)

 

Cenabı Allah, ayeti kerimesinde buyuruyor : (İnna enzelnahu fi leyletil kadr.) Dikkat edilirse ayeti kerimenin içerisinde Kur'an mevzuu hiç geçmiyor.İnna : Biz, Enzelnahu: Onu indirdik, Fi leyletil kadr : Kadir gecesinde indirdik.Ama Kur'anı indirdik demiyor.Yalnız başka bir ayeti kerimede (Şehrü Ramazan Ellezi ünzile fihil Kur'an) ayeti mucibince "Biz Ramazan ayında Kur'anı inzal ettik" demesiyle bunun Kur'an olduğu anlaşılıyor.Burada müfessirini izam demişler.Kadir gecesinde Kur'an-ı Azimüşşan bütün olarak indirildi.Zaman zaman ve icabına göre Cebrail Aleyhisselam Levhi Mahfuz'dan alıp,Peygamber Efendimize ayetleri getirmiş oluyor.

Bu sebepten dolayı (İnna enzelnahu fi leyletil kadr) Biz Kur'an-ı Kerimi Kadir Gecesi'nde levhi mahfuz'a indirdik. (Vema Edrake ma leyletül kadr) "Siz Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilebilir misiniz? İdrak edebilir misiniz? (Leyletül Kadri hayrün min el fi şehr) "Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir."

Bunun için müfessirler,ulemalar demişlerdir.Bu geceyi yani Kadir Gecesini idrak eden,ihya eden,bu gecede uyanık bulunan ve ibadetle geçiren bir kişi bin ay ibadet etse o bin ayda kazanacağı sevaptan,Kadir Gecesi'nde kazanacağı sevap daha hayırlıdır.Cenab-ı Allah böyle vadediyor.Neden bu gece bu kadar hayırlı oluyor? Ayeti Kerime devam ediyor (Tenezzelül melaiketü verruhu fiha biizni rabbihim) "O gecede yani Kadir Gecesi'nde Rablarının izniyle melekler iner.Bu meleklerle beraber ruh da iner."

Ruh,Cebrail Aleyhisselam olarak söylenmiştir.Cebrail Aleyhisselam'ın bir ismi de Ruh'tur.Peki, Rablarının izniyle bu meleklerle Cebrail Aleyhisselam'ın inmesi neler getiriyor? Kadir Gecesi'nde uyumayıp da,sabaha kadar ibadetle geçiren bir kimseye,mademki meleklerle ruh iniyor,öyleyse sabaha kadar hiç uyumayalım ve bütün geceyi ibadetle geçirelim,meleklerin ve Cebrail Aleyhisselam'ın inişini gözleyelim.Acaba bu durumda bu gecenin getirdiklerinin sırrına mazhar olabilecek miyiz? Rabları tarafından geldiklerine göre Kadir Gecesi'ni ihya eden bir kimseye ne hediyeler geliyor? (Min külli emrin selam) Allah'ın emriyle,Allah'tan gelen "selam" a mazhar olan bir kişi için bundan daha büyük bir rahmet olur mu? Elbette olmaz.

Selam selametten gelir.Böyle bir rahmete mazhar olan kişiyi,Cenabı Allah her türlü marazlardan korur.Bu marazlar gerek vücud marazı,gerek kalb marazı,gerek se,her türlü düşünce ve gayriyet marazı.Her türlü endişe ve marazlardan ,belalrdan Allah'ın selamıyla kurtulmuş olur.

Peki,bu selam ne zamana kadar getiriliyor? (Hıye hatta matlail fecr) "Sabah oluncaya kadar" Kadir Gecesi'nde uyanık olan kişiye Rabları meleklerle,Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla selam getirir.Mademki böyle bir gece vardır,veyahut var olduğunu kabul ediyoruz,bu gecenin tamamiyle Ramazan ayında olduğu düşünülünce,bu geceyi muhakkak bulmak veya bilmek istersek,başka aylarda aramamız ancak hayaldir.Çünkü ayeti kerime vardır. "Cenabı Allah sözünde hiç bir zaman hulfetmez" ne dediyse mutlaktır.Onun için,biz bu geceyi senenin bütün aylarında değil de,yalnız Ramazan ayında arayacağız.

Bu geceyi Peygamber Efendimizin işaretiyle yirmisinden sonraki tek gecelerde,21,23,25,27,29 olmak üzere toplam 5 gece eder,bunlarda arayacağız.Bu 5 gecede gündüzleri istirahatini yapmak şartıyla hiç uyumadan ve buna rağmen ben Kadir Gecesi'ni idrak ettim,Kadir Gecesi'nde uyanık bulundum ve o gecede Allah'ın vaadini,selamını duydum diyebilecek bir kişi var mıdır?

Bazı kimseler,gök kapılarının açıldığını tasavvur ederler.Mademki o gecede gökten melekler iniyor,elbette gök kapılarının açılması lazımdır.Melekler başka türlü nasıl inebilirler? Kapı kapalı olsa çıkabilir mi? Çıkamaz.Onun için o gecede gök kapıları açılıyor.Meleklerle Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne iniyor.Bunları görmüş bir kişi var mıdır? Şu halde bu bir,gece değildir.Fakat Kur'an-ı Kerim gece diyor.Ayrıca daha bunun yanında bir çok mukaddes geceler vardır.Hepsi de 3 aylar içindedir.Bunlar Regaib Gecesi,Miraç Gecesi,Beraat Gecesi,Kadir Gecesi'dir.Neden bu mukaddes anları gece olarak söylemişler?

Tevhid, Kesret ve Vahdet olarak ikiye ayrılmıştır.Bir insan ya kesrette olacak veya vahdette olacaktır.Kesret,gündüze işarettir.Vahdet ise,geceye işarettir.Bu da ne demektir? Siz Kadir Gecesi'ni "birlik" te arayın.Birlik ise tevhiddir.Onun için dünya gecelerinde değil tevhidde arayın,tevhidde halvet olun.Çünkü gündüz her şey açığa çıkıyor.herkes aldığı vazife ve işini yapıyor.Ama gece olunca herkes kabuğuna çekiliyor,bir karanlık kalıyor.Karanlık Allah'ın zatına işarettir.O halde kalan Allah'ın zatıdır.İşte,bunun için bu zamanlar geceyle temsil edilmiştir.

Mademki böyledir,biz Kadir Gecesi'ni tevhidde arayacağız.Eğer biz de,ehli tevhid olmayıp,avamlar gibi dünya gecelerinde arayacak olursak,ömrümüzün sonuna kadar böyle bir geceye rastlayamayız.Ama bir kişi ehli tevhid olursa Kadir Gecesi'ne erişebilir.

Bu gece için Evliyaullah şöyle işaret vermiş: Bir kimse hiçle hiç olursa,benliğinden soyunursa,onun o hiçliğini doldurmak için gök kapıları açılır.Gök kapılarından murat,beka kapılarıdır,beka zevkleridir.

Fenayı tam eden bir kişiye,beka kapıları açılır ve onun dünyasına yani mazhariyetine melekler iner.Melek;Nur taşıyıcı bir vasıtadır.Bu zevke erişen salikin gök kapılarının açılmasıyla,bütün kuvve ve azalarına nur iner.Bu nur,kuvvelerine indiği zaman,gözü o nur ile bakar.O nur ile baktığı için de,daima Hakk'ı görür,Hak'tan gayri bir varlık görmez.

Ne zaman o nur kişinin kulağına iner,kulak,meleklerin semadan getirdiği nurla nurlanırsa,kişinin kulağı,hep Hak sadasını işitir.Hak sadasından başka bir ses işitmez.

Dil'e nur inince,dil de daima Hakk'ı konuşur.Hak'tan gayri bir şey konuşmaz.Velhasıl o nur,bu zevke erişen salik için Allah'ın selamı olmuş olacaktır.Peki,bu nereye kadar devam edecektir? (Hıye hatta metlaıl fecr) Bu fecrden murat,Kurbi Nevafil'dir.Yani kişi Hazretül Cem'e kadar bu zevk ile yaşar,Hazretül Cem'e dahil oldu mu,iş başka türlü değişir.İç dışa,dış içe girer.

Hani deniliyor insanlar ahiret alemine vardıkları zaman içi dışa çıkacakmış.Yani içinde ne gibi ameller beslemişse,onların her birisi bir suret bulup onun önüne çıkacak.

Bu makamdan sonra,o fecr dediği makama ayak basıyor.Nasıl,burada salikin gözünden gören,kulağından duyan Allah idi,o halde,burada salikin gözü ve kulağı Hak oluyor.Ne imiş Kadir Gecesi,Makam'ı Tevhidden bir makamın zevki.Ne mutlu böylece Kadir Gecesi'nin zevkine ulaşan ihvana...Yoksa,dünya gecelerinden bir gece beklemekle,Kadir Gecesi'ne ulaşılmaz.

Kadir Gecesi,bir zevki ilahidir.Daha açık olarak,Makamul Cem'in zevkidir.Kim bu zevki tadabilirse,o ihvan için her gün Kadir Gecesi'dir.

Bunun için Niyazi Mısri Hazretleri bir yerde diyor:

 

            Halvetten ettim rıhleti

            Kesrette buldum vahdeti

            Pazarda kurdum halveti

            Ruzu şebim idi berat

 

Mısri Niyazi Efendi Hazretleri kendisi Halveti Tarikatından olduğu için kendisini dört duvar arasına halvete kapamışlar.Lakin,ben böyle bir halvetten rıhlet ettim.Yani,halvetten kesrete kaçtım.Bu kesrette,kalabalıkta "biri" buldum,pazar ortasında halvet kurdum diyor.Peki pazar ortasında halvet nasıl olur? Bu,bir ilimdir,ilmi tevhid iledir.Pazar içersinde halveti kurduktan sonra,her günüm Bayram,her gecem Beraat oldu diyor.

Bir kimse anlatıldığı şekilde Kadir Gecesi'nin zevkine erişti mi,onun her günü Bayram,her gecesi Kadir olur.Bu sebepten makamlarımızı iyice idrak edelim,iyi çalışalım, makamın zevkiyle yaşamaya gayret gösterelim.O zaman Kadir Gecesi'ni,Beraat,Miraç ve Regaib Gerceleri'ni de idrak etmiş oluruz.

Bütün bu geceler tevhidde mevcuddur.Onun için ilmi tevhidden daha büyük bir ilim olamaz.Eğer kendini bilmek istiyorsan,ilmi tevhidi tahsil et,diğer bütün ilimleri unut.İşte o zaman aradığın bütün geceleri,haşrı,neşri,tamuyu,cenneti yani ne arasan hepsini ilmi tevhidde bulabilirsin.Bunun bir ismi de İlmi Hikmettir.Bir ismi de İlmi Tasavvuf'tur.Kur'an diliyle de,İlmi Ledün'dür.Netice itibariyle,bu sayılanların hepsi de aynı ilimdir.Yalnız çalışmaya başladığında,diğer ilimleri unutmak gerek.Ama unutmayıp da iki ilmi beraber öğrenmek istersek çok güçlük çekeriz.

Yalnız, burada o ilmi unutmak demek elden çıkarmak demek değildir.O ilmi yerine göre kullanmaktır.Çünkü bu maddi ilim de lazımdır.Zira herkes bir meslek sahibidir.Bir kişinin mesleğini devam ettirebilmesi için,maddi ilim lazım,yoksa mesleğini idame ettiremez.

Bir insan dünyada zengin olmayı ister,mal mülk sahibi olur.Namaza durduğu zaman,o serveti kalbinin içine alırsa,kıldığı namaz,namaz olmaz.Namaza durduğumuz zaman,bütün servetimizi unutacağız.İşte bu namazdaki hal nasılsa,tevhidde de öbür ilimler yerinde kalacaktır.

Merhum Fehmi Efendi Hazretleri,bu nefis bahsinde;siz nefislerinizi öldürmeyin,onu zincirle bağlayın,çünkü hasmınız bir gün üzerine gelince,salıp kendini müdafaa edersin. Başka türlü ne yapacaksın,boyun eğip eyvallah mı diyeceksin.Bağladığın zincirden onu çıkartırsın, onlar ikisi boğuşsunlar,demiştir.