MÜRŞİD-İ KAMİL

 

MÜRŞİD-İ KAMİL

Soru: Bir Mürşid-i Kamil salike dersini veriyor.Hangi kamile gidersen sen istekli olunca ders veriyor.Bir kamil bu verdiği dersin yanında o salike kemalat da verebilir mi?

Bu hususta Efendi Hazretleri şu açıklamayı yapıyor: Kemalat,o salikin istidadıdır. Burada mühim olan teslimiyyettir.O kimseye,tevhidin sırları teslimiyeti nisbetinde açılır. Gaye, tevhidin sırrını almaktır.Tevhid ise,lafız olarak çok kolay anlaşılır.Fakat tevhidin bir sırrı vardır ki,bu,ancak kişinin teslimiyetine bağlıdır.

Muhiddini Arabi Hazretleri, "İbadet,sekiz aza üzerine olur" buyuruyor.Kişi,bu sekiz azanın gerektirdiği ibadeti yaparsa mutlaka rahmeti ilahiyeye mazhar olur.Bu sekiz aza Göz,Kulak,Dil,Ayak,Karın,Tenasül uzvu,El ve Kalb'tir.bu sekiz azya verilen vazifeleri bihakkın ifa ederse,bu azalar mutlaka Allah'ın rahmetine layık olacaklardır.Bir salikte de kamilin verdiği emirlere karşı teslimiyet tahakkuk ederse,ona mutlaka tevhid olan,Allah'ın rahmeti ulaşır.

Demek kişinin tevhidde kemal bulması onun teslimiyetine bağlı olmuş oluyor.Niyazi Mısri Hazretleri şu beyitleriyle teslimiyetin önemini ne güzel açıklıyor:

 

Yokluktur bu yolda heman

Teslim olup buna inan

Sıdkile Allah'a dayan

Etmez mi gör ihsan sana

 

Demek            sıdkile ve sadakatle teslim olursan,elbette sana ihsan olunacaktır.Velevki bağlanmış olduğun Kamil,nakıs dahi olsa,Cenabı Allah hakiki bir Kamil'ini mutlaka sana nasib edecektir. Bu hususta Mevlana Hazretleri: "Uyursan bir yol üzerinde uyu.Çünkü bir yolcu geçerken seni tekmeler kaldırır,ama yolun dışında veya herhangi yaban tarlalarında uyursan oradan kimse geçmez ki seni kaldırsın" Bu ne demektir? Bir kamil'e bağlan,o kamil nakıs dahi olsa,senin teslimiyetin var ise,hakiki bir mürşid gelir seni kemale erdirir.

 

Neylesin talim

Olamaz teslim

Ya nice bulsun

Ol kemalatı

 

Hem teslimiyetin yok,hem de benim kamil'im bana himmet etmedi,ben bu yoldan hiç bir lezzet alamadım,dersen,o zaman kabahat kamil'in değil senindir.

 

Ey nice canlar

Yanını bekler

Bulmadık derler

Bunda lezzatı

 

Ümmi Sinan Mehmet Efendi Hazretlerinin etrafında bir çok ihvanlar dolaşırmış. Fakat, hiç biri maalesef lezzet bulamamış.Ama Mısri Niyazi Efendi Hazretleri alacağını almış ve ne güzel cevherler sarfetmiş.

 

Hubbu canımda

Sırrı zatımda

Savar üstümden

Her beliyyatı

 

Bir salik de Efendisinin sevgisini canına koyarsa,bilsin ki,o sevgi her beliyyeyi onun üstünden mutlaka savacaktır.Senin o sevgin,başına bela getirmeyecek,bilakis o belayı defedecektir.Ama,bazen imtihan halleri de olabilir.Bu imtihan,muhakkak senin kemale gelmen içindir.buna tahammül etmen gerektir.

 

Cenabı Allah bir ayeti kerimesi'nde (Kad eflaha men tezekka) "Şol kimseler muhakkak ki temizlendi,tezkiye oldu.Kimler temizlendi,onlar felah buldu." Peki,onlar kimlerdir? Onlar, "Rabbın ismini zikredenler ve namaz kılanlardır." İşte onlar,muhakkak felah buldular ve temizlendiler.