YARABBİ BENİ AĞYARA SALDIRMA

 

YARABBİ BENİ AĞYARA SALDIRMA

 

Ey Allah'ım, beni yabancıların içinde bırakma ve beni ayrılık ateşiyle yandırma. Burada sözü geçen Bu'd: Uzaklık demektir.Yani, Allah'tan uzak kalmaktır.İnsan,ne zaman Allah'tan uzak kalır? Yabancıların içersine düştüğü zaman.Peki,yabancılar kimdir? Madem ki yabancı kelimesi var,bir de ehiller var demektir.

Allah'a uzak olanlar yabancı sayılır. Allah'a yakın olanlar ise, ehillerdir.İşte Allah'tan uzak kalanlar yabancı olmuşlardır.Peki,bunlar nasıl Allah'tan uzak kalmışlardır? Cenabı Allah,Kur'anı Kerim'inde (Ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verid) "Biz ona şah damarından daha yakınız" buyuruyor. Bu durumda insan,Allah'tan nasıl uzaklaşır? Allah çok yakın ama,biz insanlar,Allah'tan neden uzaklaşıyoruz? Allah'ın emirlerine yanaşmıyor,yasaklarından kaçınmıyoruz.Ne zaman bir güçlükle karşılaşsak,o zaman anıyoruz.Eğer,biz onun ehli olsaydık,her zaman anardık.Allah'ı her zaman anan bir kişi,Allah'a yakın olur.

Fehmi Efendi Hazretleri,işte bunun için yalvarıyor.Beni yabancılara saldırma.Beni onların içinde bırakma.Çünkü,o zaman senden ayrı düşerim.Devamında beni ayrılık ateşiyle yakma.İşte bu ateş,cehennem ateşinden daha beterdir.

 

Mutad et kalbimi zikrinle daim

Uyandır nevmi gaflete daldırma

 

Yani benim kalbimi öyle alıştır ki,kalbim seni durmadan ansın.Seni nasıl dilim kelam ediyorsa,kalbim de anmakla kelam etsin,konuşsun.

 

Uyandır nevmi gaflete daldırma

 

Nevmi Gaflet: Gaflet uykusudur.Resulullah Efendimiz (Ennasu niyamun iza matü intebehü) "İnsanlar uykudadır.Öldükleri zaman uyanacaklardır" buyuruyor.Fehmi Efendi Hazretleri de,beni gaflet uykusundan uyandır diyor.Peki,gaflet uykusundan nasıl ve neyle uyanma olur? Bu uykudan uyanmak için kalb,daima zakir olacak,durmadan Allah'ı zikredecek.O zaman kalb uyanır.Bir insanın kendisinin uyanmasına gelince,biz bir uykuya yatıyoruz,kendimizde değiliz,bilahare uyanıyoruz.Bu uykuyu ve uyanmayı kasdetmiyor.

Bu uyku gaflet uykusu ki,bir kişinin Hak'tan ve hakikatten haberi yok,dünyaya getirilmiş,ama,nasıl hayvanlar,yalnız yemeleri,içmeleri ile mecbur ise,bir insan da yalnız yemesini,içmesini,yaşamasını,zevk ve sefasını düşünüyorsa,kendisini Yaradan'ı,niçin yaratılmış,nereden gelmiş,nereye gideceğini düşünmüyorsa,onun da hayvandan hiç bir farkı olmaz.

Bir insanın kalbi,zikre devam etmesi ile uyanır.Uyanması ile de,kendisini ve Rabbini anlamış olur.Çünkü,hadisde (İnnallahe la yenzüru ila suveriküm ve ecsamiküm bel yenzüru ila kulübiküm ve a'maliküm) "Allah insanların suret ve cismine bakmaz,amel ve kalblerine bakar." Onun için insanın kalbi uyanmış ise,o insan uyanmış demektir.Fehmi Efendi Hazretleri de Allah'tan bunu temenni ediyor.

 

Özümü özünden olduğun bildir

Sözümü sözünden olduğun bildir

Emrazi averi gözümden kaldır

Biri bir göreyim iki sandırma

 

Bunun için Resulullah Efendimiz buyurmuşlardır: (Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu) "Nefsini bilen Rabbini bilir." Bir insanın özü nedir? Nefsi nedir? Bir insanın nefsi özüdür,onun için insan özünü bildiği zaman Rabbini de bilmiş olacaktır.Nedir bizim özümüz? Bizde bir cevher var,bizi biz yapan odur.Biz bu cevhere ruh diyoruz.Onun için,benim ruhumu senin ruhundan olduğun bildir,diyor.Çünkü,Cenabı Allah Kur'anı Keriminde (Ve nefahtü fihi min ruhi) Adem'i halkettim "Ona kendi ruhumdan ruh verdim." Biz onun evlatları değil miyiz? Biz de onun evlatlarıyız.

Nasıl Cenabı Allah Adem babamıza kendi ruhundan ruh verdi ise,bize dahi onun ruhundan ruh verdi.Fehmi Efendi Hazretleri,işte bunu niyaz ediyor.Ruhum senin ruhundan olduğunu bana bildir,diyor.

 

Özümü özünden olduğun bildir

Sözümü sözünden olduğun bildir

 

Çünkü,Cenabı Allah'ın bir sıfatı da kelamdır,konuşma sıfatıdır.Konuşma sıfatını ise,biz insanlara,emaneten verdi.İşte,bunu bana unutturma diyor.

 

Emrazı averi gözümden kaldır

 

Nedir bu emrazı aver? Şaşılık ve tek gözlülük marazıdır.Şaşılık marazı ise: Tek olan olan varlığı iki görmeye denir.Nasıl zahirde şaşı gözlü insanlar vardır,onlar tek kişiyi daima iki görür.Eğer bir insan da Allah'ın varlığından başka bir varlık olmadığını bilirse,onun gözünden emrazi aver kalkmıştır.Yani,şaşılık marazı onun gözünden kalkmıştır.Fakat,bu şaşılık marazı var iken,daima tek varlığı iki görür.Hem kendinde varlık var,hem de Allah'ta var.İşte böyle bilenler,böyle görenlerin gözlerinde şaşılık marazı vardır.Fehmi Efendi Hazretleri de,bunu gözümden kaldır diyor.

 

Biri bir göreyim iki sandırma

 

Bu dualar,duanın en hulasasıdır.En hasıdır.Bakın diğer dualarda Allah'tan sıhhat istenir,rızık istenir,cennet istenir.Burada ise,tam gerçeği istiyor.

 

Biri bir göreyim iki sandırma

 

Biri iki sanan bir kişi,isterse cenette olsun,o yine cehennemdedir.

 

Sehabı cehlimi kaldır aradan

Nuri irfan ziya salsın her yandan

Göreyim cemalin ben ben olmadan

Gözümü serabı zille kaydırma

 

Benim cehalet bulutumu aradan kaldır.Nasıl bir bulut geldiği zaman,güneş görünmüyor.Güneş buluta girip görünmediği zaman da ne oluyor? Hava soğuyor,insan üşüyor.İşte,bu cehalet de bir buluttur.Nasıl bulut güneşin görünmesine engel oluyorsa,cehalet bulutu da bizlere hakikat güneşini göstermiyor.

 

Nuri irfan ziya salsın her yandan

 

Nasıl bulut kalkınca güneş her tarafa ziyasını salıyorsa,bu cehalet bulutunu da benden kaldır,güneşin her tarafı aydınlattığı gibi irfaniyet nuru parlayınca,o kişiye her türlü gizlilikler aşikar olur.

 

Göreyim cemalin ben ben olmadan

Gözümü serabı zille kaydırma

 

Beni benliğimden çıkar.Ben,benliğimle seni göremem.Onun için .Göreyim cemalin ben ben olmadan.Ben benliğimde durduğum müddetçe seni göremem.Onun için benim benliğimi ortadan kaldır da,ben ben olmadan seni göreyim.

 

Gözümü serabı zille kaydırma

 

Serap,var gibi göründüğü halde,hakikatte olmayan bir şeydir.Bu kainat da bir seraptan ibarettir.

Nasıl yaz günleri sıcak bir havada,düz bir ovaya geldiğimiz zaman,gözümüze deniz gibi bir şeyler görünüyor,halbuki hiç birşey yok.Sen ilerledikçe o deniz gibi görünen serap da ileriye gidiyor.Demek ki,hiç birşey yok,ama sıcağın,hararetin şiddetinden var gibi görünüyor.

Cenabı Allah'ın nurunun çokluğundan,kemalatından bu alem seraptan ibarettir,veyahut bir gölge gibidir.Gölgenin vücudu var mıdır? Kendi başına bir iş yapabilir mi? Gölge güneşe engel olan cisme tabidir.Cisim hareket ederse,gölge de hareket eder,cisim durdu mu gölge de durur.Gölgenin hiç bir hükmü,hiç bir varlığı yoktur.Onun için,bu alem bir serap ve gölgeden ibarettir.Fehmi Efendi Hazretleri de bu sebeple,aleme,yani gölgeye gözümü kaydırma,gözüm bu alemi görmesin,gölgeyi görmesin,seni görsün diyor.Bunu demek istiyor.

 

Badı seharı aşkını kalbimde

Estir erisin ol şirki hafiye

Şemsi hakikatın tığını saldır

Açılsın marifet gülün soldurma

 

Bütün aşıklar badı sabayı methetmişlerdir.Badı saba: Sabah rüzgarı demektir.Sabahleyin gün doğmadan hafif,nefis bir rüzgar eser.Buna,badı saba derler.Ama Fehmi Efendi Hazretleri bu badı seherin,bir aşkı ilahi olduğunu anlamış.Çünkü,badı saba her ne kadar sabah rüzgarı ise de,bu ilahi bir aşktır.

 

Buradaki dua; ey Allah'ım aşkını bana ihsan et,bu seher rüzgarını bana estir.

Çünkü, insanın benliklerini eritecek ilahi aşktır.O rüzgarı ve ilahi aşkı bana estir,estir de bende olan gizli şirkler,şirki hafiler erisin diyor.

 

Hakikat şemsinin tığını saldır

 

Nasıl ki güneş,ışınlarını hiç bir yeri ayırmadan her tarafa veriyorsa,bu ışınlar dünyada evlerin ne kadar pencereleri var ise,bu pencerelerden içeriye giriyor.İşte hakikat güneşinin tığını da bana daldır.Hakikat güneşinin tığı nedir? Tecellilerdir,Allah'ın görüntüleridir.Dünyada bu kadar görüntüler vardır.Bütün bu görüntüler,o hakikat güneşinin bir tığı olduğunu bana bildir.Bu tecellileri bana gayriden bildirme.Bütün görüntülerin senin görüntün olduğunu bana bildir.

 

Açılsın marifet gülün soldurma

 

Eğer,bütün tecellilerin Hakk'ın tecellisi olduğunu bana açarsan,işte o zaman marifet gülü bende açmış olacaktır.

 

Hadisi kudsinde kim buyurdun sen

Sevdiğin kuluna hep verirsin sen

Gözünden görmeye göz olursun sen

Bu zümre kullardan beni ayırma

 

Bu bir kudsi hadisdir. (İza takarrabe abdi ileyye binnevafili hatta uhibbehu) "Bir kulum bana nafilelerle yaklaştığı zaman,ben o kulumu severim.Sevdiğim kulumun duymasına kulak,görmesine göz,konuşmasına dil,tutmasına el,yürümesine ayak ve tüm

azayı cevarihi ben olurum." İşte bu beyitlerle bunu demek istiyor.Çünkü, "kudsi hadisin de sevdiğin kuluna hep verirsin sen" diyor.

Fakat burada sözü geçen nefafil nedir? Bütün alem bu nevafili,nafile ibadet olarak kabulleniyor.Hakikatte ise bu nevafil,nafile ibadet değildir.Nevafil,makamatı tevhidden bir makamın ismidir.Tevhidin o makamına kim ayak bastı ise,sen onlar için dedin, "Ben o kulumu severim." O makama vasıl olursa,o kul,Allah'ın sevgilisi olur.Allah'ın sevgilisi olduğu için de görmesine göz,duymasına kulak,konuşmasına dil,yürümesine ayak olur.Buradaki güzel sözlerin hikmeti,Cenabı Allah kulunu sevdiğinin nişanesi olarak nüzul ediyor,tenezzül ediyor,o kuluna kuvvet oluyor.Görmesine kuvvet, duymasına, tutmasına, yürümesine, konuşmasına kuvvet, velhasıl bütün azayı cevahiri sükun ve harekatına Allah kuvvet oluyor.

Şimdi bir insanın kulağı Hak'la işitirse,gözü Hak'la görürse,dili Hak'la konuşursa,eli Hak'la tutarsa,ayağı Hak'la yürüse,bu gibi kimsenin neden korkusu olur.Bu hallere bürünmüş bir kimse,Allah'ı kendisine vekil etti demektir.Duaların sonunda her zaman okuruz (Hasbünallahu ve ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'men nasir) Yani,biz hesabımıza Allah'ımızı vekil ediyoruz ve o bizim sevgilimizdir,yaradanımızıdr.Dille bunu söylüyoruz.Bunu dille söylüyoruz ama,tahakkuku,nevafile renler içindir.Bunları,Cenabı Allah nevafil sahiplerine hep bağışlamıştır.İşte bu zümre kullardan beni ayırma demesinin hikmeti budur.

 

Vaslına muhabbet nimettir bana

Birliğe ulaşmak izzettir bana

Hicabı cenneti sed çekme bana

Huri gılman ile beni kandırma

 

Allah'ın en büyük nimeti nedir bilir misiniz? Allah'a kavuşmaktır.Allah'a kavuşmak,birliğe ulaşmak benim için bir nimettir.İnsan,Allah'a kavuştuğu zamanda birliğe ulaşmıştır.Birliğe ulaşan bir kimsenin benliğinden eser kalmaz.Onda,bir olan Allah tecelli eder.

 

Hicabı cenneti sed çekme bana

 

Bütün alemin çalışması cennet içindir.Ne yazık ki,cennet için ibadet edenlerin tümü yanılmışlardır.Çünkü,cennet Allah'la insanlar arasında bir perde olur.Ebediyyen Allah'a kavuşamazlar.

İşte,sen bu cenneti benim önüme set çekme.Cennette bizlere huriler,gılmanlar verilecek.Bunlarla da beni kandırma,diyor.

 

Mahvedip Fehmi'yi mahzı zat eyle

Bekada baki kıl izzü cah eyle

Cemalin keşfedip dilküşad eyle

Hicrile Berzahta beni durdurma.

 

Bir insanın mahzı zat olabilmesi için evvela yok olması lazımdır.Bir Aşık diyor ki: Aşık maşukunda yok olmayınca maşukunu sevmiş sayılamaz.Kim diyorsa ben Allah'ı seviyorum.Eğer Allah'ta yok olmamış ise,o kimse Allah'ı sevmiyor demektir.

Nasıl aşık maşukunda yok olmayınca maşukunu sevmiş sayılamıyorsa,maşukta aşıkta tecelli etmeyince aşık ifna olamaz,yok olamaz.Onun için diyor Fehmi Efendi Hazretleri sen beni mahv et,yok et.Ben kendiliğimden yok olamam.İnsan kendi kendini öldürebilir mi? Öldürebilmesi için intihat etmesi gerekir.Ama bunu da Cenabı Allah haram kılmış.Haramların en büyüğü kişinin intihar etmesidir.Cenabı Allah bir Azrail halketmiş o herkesin ruhunu kabz ediyor.Fakat; Fehmi Efendi Hazretleri Azrail'e bırakmıyor.Sen benim canımı al,sen beni mahvet ki mahzı zat olayım,senin zatında gark olayım.

 

Bekada baki kıl izzücah eyle

 

Yani senin varlığında beni var et demektir.Berzahta her ne kadar durursam beni ayrılığınla tutma.Ben nasıl bu alemde seninle berabersem,Berzahta da seninle beraber olduğumu bana bildir.Orada da senden ayrı olmayayım.İşte "Hicr ile Berzahta beni durdurma" demesinin hikmeti budur.