BEN BU AŞKIN NÂRINA

 

BEN BU AŞKIN NÂRINA

 

Ben bu aşkın nârına pervane geldim

İsmâil'im cânı kurbâna geldim

 

Leylâ'nın zülüfü göründü bana

Mecnûn'um ben bunda dîvâne geldim

 

Yakûp gibi ağlar iken Ken'an'da

Yûsuf'un dîdârın görmeğe geldim

 

Mûsa olup bir dem asâyı alıp

Emrile Fir'avn'un cengine geldim

 

Şol zülkarneyn gibi âlem gezerken

Menba-i mağribin gölüne geldim

 

Bir gece Muhammed ile Mi'râc'ta

Ev ednâ bahrını seyrâna geldim

 

Kenz-i mahfî idim ilm-i ezelde

TALİBÎ'yim tende mihmâne geldim