ALMIŞ BİRİNCİ SOFRA

 

ALTMIŞ BİRİNCİ SOFRA

 

Ehl-i Hal dilinden Kevser Suresi'nin tefsiri hakkındadır: Bismillahirrahmanirrahim: "Biz sana Kevseri verdik,Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.Muhakkak senin düşmanın ebter (sonu kesik) dir."

İnna'nın aslı innena dır.Kelimede üç nun toplanınca kısaltmak için birisi kaldırılmıştır.Kur'an'da aslı üzerine innena şeklinde de gelmiştir.Mesela "veşhed biennena muslimun: Şahid olun,biz müslümanız." (Maide 111) Tefsiru'l-Hanefiyye'de de böyledir.

Allah Teala Hazretleri kendi nefsinden cemi' lafziyle haber veriyor.Biz diyor.Halbuki kendisi tektir dengi,ortağı yoktur.Cemi' lafzı ile "Allah" isminin,bütün sıfatları içine aldığına işaret ediyor.Cemi' lafzı sıfatlara işarettir.Sıfatların çokluğu,zatın birliğine aykırı değildir.Mana: "Ya Muhammed,biz seni,bütün sıfatları cami' olan zat isminin mazharı kıldık.Sana mahsus olan kevser,bu sıfatların birleşiminden yaratılmıştır."

Şerhu'l-Anka'da şöyle deniyor: O,zahirde peygamberlerden sonra gelmiştir ki,onların sonu olsun." Derin alimlerden bazıları: "Sonra gelmiştir ki şeriati nesh olunmasın" demişlerdir.Ben derim ki: "O,dünya neş'esinde son idi ki bütün peygamberler O'nun nurunun feyzinden istifade etsinler.Çünkü hepsinin aslı O'dur.Ötekiler O'nun fer'idirler.Asl olmasa Fer' olmaz.Ve o fer'in bir meziyyeti de olmaz.O,büyük babadır. "Şerhu'l-Anka'nın sözü burada bitti.

Rivayet ediliyor ki: dört yaşında olan oğlu İbrahim Aleyhisselam vefat ettiği zaman Allah'ın Resulü (S.A.V.) Efendimiz kederlendi.Müşriklerden biri Hz.Resul (S.A.V.) Efendimize Kabe Haremi kapısında rastlamıştı.Hz.Peygamber onunla konuştu.Sonra müşrik,Hareme girdi,Resulullah oradan çıktı.Müşrikler,o müşrike: "Seninle kapının yanında konuşan kimdi? diye sordular.Müşrik: "O ebter (sonu kesik) idi." diye cevap verdi.Resulullah (S.A.V.) Efendimiz bunu duyunca çok üzüldü.İşte o sırada bu sure nazil oldu.Allah Teala buyurdu ki: "Ya Muhammed,biz sana Kevseri vermiş iken sen nasıl ebter olursun?" Kevser: Cennette öyle bir nehirdir ki kıyıları altın,çakılları inci mercandır.Suyu,kardan beyaz ve baldan tatlıdır.Ondan içen,hiç susamaz. "Kevser,çok hayır demektir" de denildi.Hakikatte Kevser,bırak Musa'yı,Hıdır Aleyhisselam'ın dahi muhtaç bulunduğu İlahi ilimlerdir.Cenabı Hak o ilme,bütün enbiya arasında bizim Peygamberimizi seçmiştir.Yani "Sen nasıl ebter olursun ki,ümmetin,senin manevi evlatlarındır? geçmiş bütün peygamberler,Adem'den ta son peygambere kadar hepsi sana ümmet olmuşlardır.Sen onların büyük babasısın.Adem,cisimlerin babasıdır,sen,ruhların babasısın.Ruhani neş'e (çağ) da sen,hepsinden öncesin.O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.Biz enbiya arasında Kevser için seni seçtik.Binaenaleyh,bütün vakitlerini namaza vermeli,her vakit Rabbine yönelmeli,Allah'tan başka her şeyden: ehil,evlat ve sair bağlardan ve engellerden ilgini kesmeli Cümdan yarışında tek kalmalısın." Hz.Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuştur: İşte Cümdan.Müferridler,ileri geçtiler."

Cümdan,Medine'de yüksek bir dağdır.Resulullah (S.A.V.) Efendimiz bu sözüyle şuna işaret etmektedir: Hiç kimse dünyevi alakalardan ilgisini keserek tek kalmadıkça,onu geçemez.Bunun iç manası ehlinden değil,fakat ehli olmayandan gizlidir.Allah bizi ve sizi ona ehil olanlardan eylesin.(AMİN)

Denildi ki: Bunun manası, "Kurban bayramını kıl,deve kes ve enbiya arasında Kevseri sana veren,seni bütün ümmetinin babası kılan Allah'a şükret.Ebter,sana buğzedendir.Zira onun nesli kesilecek,o,unutulup gidecektir."

Kevser Suresinde çocuğunu kaybeden yahut fakir düşen kimse için büyük müjde vardır.Çünkü bu zat,çocuğunun fevtinden,ya da fakrinden dolayı Resulullah Aleyhiseletü Vesselam Efendimize intisabetmiş (bağlanmış) olur.Ayette kurban kesmeye gücü yetmeyen fakirler için teselli vardır.Çünkü Cenabı Hak onlar için kudret eliyle kurban kesmiş,onları fakir kılmıştır.Zira maksat,dünyevi alakaları tamamen kesmek,ve tamamen Allah'a yönelmektir.Allah Teala herkesi istemez.Allah ancak kullarından dilediğini ister.Fakirlik ve çocuğun ölmesi,Allah'ın en büyük ihsanlarındandır.Birinin çocuğu ölürse,yahut biri fakir düşerse sevinsin,çünkü eğer Allah onu istemeseydi,çocuğu ölmez,yahut fakir düşmezdi.Çocuğunu veya malını Allah'a sattığından dolayı sevinsin.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.