ELLİ DOKUZUNCU SOFRA

 

ELLİ DOKUZUNCU SOFRA

 

Hz.Hasan'la Hz.Hüseyin'in risalet mertebesi şerefine erdikleri hakkındadır.Kur'an'da onların bu şerefine delalet eden ayetler çoktur.Ezcümle: Bakara Suresinde: "Deyiniz ki: Allah'a,bize indirilene,İbrahim'e,İsmail'e,İshak'a,Yakub'a ve el-Esbata (torunlara) indirilene,Musa'ya,İsa'ya verilene ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık.Biz onlar arasında bir ayırım yapmayız.Biz O2na teslim oluruz." (Bakara 136) Nisa Suresinde: "Biz Nuh'a,ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.İbrahim'e,İsmail'e,İshak'a,Yakub'a,el-Esbat'a (torunlara),İsa'ya,Eyyub'a,Yunus'a,Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiş,Davud'a Zebur'u vermiştik.Bazı peygamberleri sana söyledik,bazılarını da sana söylemedik.Allah Musa ile de konuşmuştu." (Nisa 163)

Esbat'ta elif lam cins içindir.Çünkü lam-i ta'rifte aslolan cins için olmaktır.Önce saraheten veya delaleten bir delil geçerse o zaman ahd-i harici veya ahd-i zihni için olabilir.Burada böyle bir şey olmadığına göre demek cins içindir.Buna göre Hasan'la Hüseyin,esbat'ın şümulüne girer.Bunu inkar,cehalet,hased ve inad eseridir.Yüce Allah Teala Hazretleri: "Allah'a çağıran,salih amel yapan ve ben müslümanım diyenden daha güzel sözlü kimdir?" (Fussilat 33) ayeti de onların şerefine delalet eder.Kavlen'in sayısı,kafsız otuz yedidir.Kafın ismi seksen birdir.Hepsi Hz.Hasan'ın isminin sayısıdır.Kaf'ın onda biri buna ilave edilirse 128 eder ki Hz.Hüseyin'in isminin sayısıdır.O zaman ayetin manası: "İki Hasan'ın risalet şerefine çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir? (yani kimin sözü Allah için Hasan ve Hüseyin'in risaletine çağırandan daha güzeldir.?)" "Rabbin bazı ayetleri geldiği gün daha önce inanmamış veya imanında bir hayır yapmamış kimsenin imanı kendisine fayda vermez.De ki: "Bekleyin,biz de bekliyenleriz." (En'am 158) ayeti de onların şerefine delalet eder. "Rabbın bazı ayetleri" sözünün sayısı,yüz sekizdir.Bir müdgam isim ondur.Yüz on sekiz eder.Hasan'ın ismi çıkar.İki müdğam isim ile Hüseyn ismi çıkar: (128)

Ayet şunu gösterir ki: İki Hasan (Allah'ın salat ve selamı her ikisine) ın risalet derecesinde oldukları bir nefiste meydana çıkarsa,bu şahıs kim olursa olsun,ister alimlerden,ister cahillerden olsun onların bu mertebelerine inanmayan insana birinci imanı fayda vermez.Çünkü Risalet,Allah'ın ayetlerinden bir ayettir.Hisanu'l-Mesabih'te Ya'la ibnu Murre yoliyle Hz.Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizden şu Hadis rivayet edilir: "Hüseyin bendendir; ben Hüseyindenim.Hüseyni seveni Allah sever.Hüseyin,Esbabtan bir sibttir." Buna göre o,nebilerden bir nebidir.Hasan da (Aleyhisselatü vesselam) böyledir.

Elhamdülillah,elhamdülillah eğer Mısri'nin itikadını sorarsanız,o yetmiş altı yaşına gelmiştir.Bütün ömründe sahih bir itikad bulmaya çalıştı.Nihayet şuna inandı ve dedi: "Allah'tan başka ilak olmadığına,Muhammed'in (S.A.V.) Allah'ın elçisi olduğuna,Hasan'la Hüseyin'in,O'nun torunları ve Allah'ın peygamberlerinden iki peygamber olduklarına şehadet ederim.Allah'ın salat ve selamı her ikisine,salatların en efdali dedeleri olan Peygamberlerin HAtemi Muhammmed (S.A.V.) Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e,bütün peygamberlere ve resullere,onların aline ve ashabına,hamd de alemlerin Rabbine olsun."

Peygamber (S.A.V.) Efendimizin: "Benden sonra peygamber gelmeyecektir." sözü ise şu anlamı taşır: Benden sonra benim şeriatime muhalif bir şeriat gelmeyecektir.Onlar evvel ve ahir dedelerinin şeriatleri üzerinde idiler.Her ikisi de dedelerinin yolunda gitmişlerdir.Binaenaleyh onlar ile taaddüt ve tekessür lazım gelmez.Nitekim Allah Teala: "Her başağında yüz tane bulunan yedi başak bitiren bir tane gibidir" buyumuştur.Ayetteki Habbetin sözü,teklik ifade eden nekredir.Yedi başak,habben parçalarıdır.İki dal ile son peygamber çoğalmış olmaz.Allah Teala Hazretleri buyurmuştur: "Bunların misali Tevrat'ta ve İncil'de vardır.Yanını yarıp çıkan,kökü üzerine dikilip kuvvetlenen,ekenlere zevk veren,küffarın ekenlerine kin duyduğu bir tane gibidirler." (Fetih 29) Allah feazerehu (kuvvetlendirdi) dedi,fekesserehu (çoğalttı) demedi.Bundan anlaşıldı ki onlar,dedelerinin son peygamberliğini bozmazlar.Hatm birdir.Onlar da tek olan son peygamberin iki dalıdır.Allah Teala Hazretlerinin: "De ki Allah'ın fazl ve rahmetiyle sevinsinler." Bu,onların topladıklarından hayırlıdır." ayeti de böyle onların şerefine delildir. "Kul bifadlillah" sözünde lamların tekerrürü nazara alınmazsa şu harflerden teşekkül eder: Lam Ba,fe,elif,he bunların sayısı yüz onsekizdir ki Hasan'ın ismidir.Bundan bilindi ki Allah'ın fazlı Hasan,rahmeti de Hüseyin'dir.Yani onlara imanla sevinsinler.Onlara iman,mal ve faydasız ilim yığmaktan hayırlıdır,demek oluyor.Hasılı onların veraseten risaletlerine şehadet eden ayetler çoktur.Biz bunlarla iktifa ettik.Allah gerçeği söyler,O,yola iletir."

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.