ELLİ YEDİNCİ SOFRA

 

ELLİ YEDİNCİ SOFRA

 

"Sana Zül-Karneyn'den sorarlar; de ki: "Size ondan bir haber okuyacağım." (Kehif 83)

Bil ki: Zülkarneyn'in dünyada (afakta) gezip şehirler fethetmesi,hazineler zaptetmesi,inanmıyanları öldürmesi ve esir alması,inananlara izzet ve ikramda bulunması keyfiyyeti,süluk ehlinin ENFÜSTE nefis kalelerini fethetmek,bilgi hazinelerini toplamak nefs-i emmareyi ve onun kuvvelerini ve havalarını,adetlerini,bayağı huylarını öldürmek,şer'e muvafık adetlerini bırakmak suretiyle yapmış oldukları manevi seyirlerine mutabıktır.

Mesela İskender'in önce Garp tarafına gitmesi,süluk ehlinin,önce bedeni şer'i amellerin tashihine gitmelerine misaldir.(Çünkü beden,ruh güneşinin garbı,battığı yerdir).Ta ki vücutta şer'a muhalif bir uzuv kalmasın.Şark tarafına gitmesi,süluk ehlinin,nefislerinde Allah ve Resulü'nün ahlakına muhalif bir huy,alçak bir sıfat kalmaması için güç riyazetler yaparak ahlaklarını düzeltme cihetine gitmelerine misaldir.Bu suretle nefis temizlenmiş olur.

Sonra batı ve doğu arasındaki şimal (kuzey) tarafına gitmesi,kendi kavmi ile Ye'cuc,Me'cuc arasına sed yapması; ehl-i sülukun kalb hatıralarını (kötü düşüncelerini,vesveselerini) ıslah tarafına gitmelerine misaldir.Çünkü bu,her iki tarafın salah ve fesad kaynağıdır.Yani kalbin düzelmesiyle cesedin amelleri ve nefsin ahlakı düzelir.Kalbin bozulmasıyla cesed ve nefis de bozulur.Çünkü Hz.Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz: "Adem oğlunun cesedinde bir et parçası vardır ki o düzelirse bütün cesed de düzelir,o bozulursa bütün cesed de bozulur.O,kalbdir." buyurmuşlardır.Ye'cuc-Me'cuc'dan maksat,şer'an kötü sözlerin,işlerin ve kötü huyların kaynağı olan kötü düşüncelerdir.Sed'den maksat,Ehli Sülukun zühd,takva ve ihlas ile süluklerini tamamlamaları ve onda devam etmeleridir.Kalbde bu üç şey (Zühd,Takva ve İhlas),baki kaldıkça cesed salih amel ile,nefis güzel huy ile sıhhat bulur.Ye'cuc-Me'cuc'un,her gün sed'di kazmaları ve ertesi gün İskender'in,Sed'di yenilemesindeki mana şudur: Mü'min,bazı amelleri terk eder,bir günah işler,ya da nefsin galebesiyle kötü bir ahlaka tevessül eder de nefse mağlup olacak hale gelir.Sonra bunları bağışlattıran ameller yapar.Zira "İyilikler,kötülükleri giderirler." (Hud 114) İki namaz,iki Cuma,iki Ramazan ve emsali iki ibadet arasında işlenmiş günahları bu ibadetler affettirirler.Tevbe de böyledir.Çünkü Hz.Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz: "Günahtan tevbe eden,günahı olmayan gibidir." buyurmuşlardır.Bu üç amel (zühd,takva ve ihlas),kalbde devam ettiği müddetçe heva askeri cisme ve nefse saldırmaya fırsat bulamaz.Ama bunlar olmazsa saldırır,kalbi,nefsi ve cismi istila eder; amelleri ve ahlakı mahveder,cismi amelden alıkor.Nefis ifrit (ejderha),nefis kuvvetleri şeytan kesilir.O insan,şer ve fesad kaynağı olur.Bu adam,Allah'ın halifesi olmaktan çıkar da şeytanın halifesi olur.Bu üç şey,kalbde bulunduğu müddetçe kalb,murakebesinde,cisim amelinde,nefis de meskenet tevazuunda devam eder.Ama bu sed yıkılırsa heva askeri çıkar bu üç kuvvet tarafına saldırır,bunları yener.Oraya dolar ve fesad icrasına başlar.Ye'cuc-Me'cuc'un seddi kazıp,kıyamet yaklaştığı zaman Sed'di aşıp çıkmaları deliler,ve mülhidlerin haline göredir.Mü'minlere çıkıp saldıramazlar.Zira yer yüzünde Allah,Allah diyen kimse bulundukça kıyamet kopmaz.Artık anla.

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.