KIRK DOKUZUNCU SOFRA

 

 

KIRK DOKUZUNCU SOFRA

 

Bin seksen üç senesi Rebi'ul-Evvel Ayının yirmi dokuzuncu (pazartesi) günü İslam Askeri gaza için küffar memleketine çıktı.Onların,galip gelip gelmeyeceklerini anlamak niyyetiyle Kur'an-ı Azim'den tefe'ül ettim (fal açtım).Şu ayet geldi: "And olsun ki Tevrat'tan sonra Zebur'da da yer yüzüne ancak iyi kullarımın varis olacağını yazmıştık." (Enbiya 105)

Bil ki: bin seksen üç sayısında inşallah küffar memleketinin fethine işaret vardır.Ulvi harflerin süfli harflere; nurani harflerin zulmani harflere galebesi de keza müslüman askerlerinin kafirlere galebesine delalet eder.Zulmani harflerin,birbiri üzerine düşmesi de küffarın uzak yerlere sürüleceğine işarettir.İbadın (kulların) mütekellim ya'sına izafeti,onlara şeref vermek içindir.Kulları salih diye nitelemek de onların şerefini gösterir.Ayette bulunan Arz'ı Cennet ile de tefsir etmişlerdir.Eğer: "Burada lafzan da müslümanların galibiyetine işaret varmı?" denilirse deriz ki: "Evet,inne'l-Arza sözü yedi harften müteşekkildir.Müdgam harf ile sekiz olur.Dat,sayı itibariyle sekizyüzdür.Bu Cennet derecelerine tekabül eder.Çünkü İbnu Abbas'tan rivayete göre cennet,yedidir,bir de kalbi sekiz eder.Bu harfler de zahirde yedi,batında sekizdir.Sekiz harf,adetlerine vurulsa Ramazan'ın sayısı gibi olur.Şevval'de batın harfin zuhuriyle Allah'ın salih kulları Arza varis olurlar.(Yani müslümanlar Şevval Ayında galip geleceklerdir).Anla.Ayet-i Celilede hükmü geçmişte vaki' olan bir başka hadiseye de işaret vardır.O da "Zikirden sonra salih kullarım ona varis olurlar" sözüdür.Bu,dokuz yüz yirmidir.Mısır,Halep,Şam,Hicaz toprağı Sin (Sultan Selim) eliyle fethedilmiştir.Bu,Allah dilerse Sin ona varis olur,demektir.Ramazan sayısında olan batın harf o senenin şevval ayında zuhur etmekle Arza varis olur inşallah.Kur'an-ı Azim'in rumuzuna ve mu'ciz,sahih,ince işaretlerine bak.Nitekim denmiştir: "İnsanlar onun manasını anlamaktan acizdirler.Onun mu'ciz beyanı karşısında hayrette kalmışlardır."

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.