KIRKINCI SOFRA

 

KIRKINCI SOFRA

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Bu sofra,Halvetiyye sufiyyesi Efendilerinin silsilesidir.Bu silsilenin son halkası Fukaranın hizmetçisi Muhammed el-Mısri el-Malati'nin elindedir.Şeyhi üstadı ve mürşidi Şeyh Ümmi Sinan Elmalı el-Halveti'den me'zundur.O da Eroğlu diye meşhur şeyhinden mezundur.(Ümmi Sinan Elmalılı (Ks.S.) hearetlerinin oğlu Murtaza Çelebi'den işittiğime göre Ümmi Sinan (Ks.S.) usuli yedi esma'yı önce Sultan Eroğlu (Ks.S.) dan almış,onun vefatından sonra da furui esma'i ilahiyyeyi de Abdulvahhab Sultan'ın halifesi Mazhar Sultan'dan telakki eylemiştir. (Kar-i Mısri.) Müellif hazretleri ise esma'yı,şeyhi ÜmmiSinan Elmalılı (Ks.S.) dan almış,onun vefatından sonra da iki ismi Ümmi Sinan'ın halifesi Kütahya'lı Muslihu'ddin Efendi'den telakki eylemiştir.(Kari-i Mısri).O da kamil şeyhi Şeyh Abdulvahhab Elmalı el-Halveti'den me'zundur.O da alim,arif,kamil,mükemmil,Yiğitbaşı denmekle ma'ruf şeyhinden me'zundur.O da şeyhi mükemmil,mürşid,Allah'a sevk eden,Şeyh Alau'ddin Uşşaki'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Tacü'd-din al-Kayseri'den me'zundur.O da şeyhi,üstadı Şeyh Molla Piri el-Erzincani'den me'zundur.O da şeyhi,üstadı,ehl-i Tarikin çoğunun mürşidi,herkesin kabul ettiği Şeyh Seyyid Yahya el-Badguhi eş-Şirvani el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Sadru'd-din Pir Ömer el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Hace İzzed'din el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Pir Ahi Mirem el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ömer el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ahi Muhammed el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh İbrahim ez-Zahidi el-Geylani el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Cemalüddin et-Tebrizi (Bu zata Celalüd'din et-Tebrizi de denmiştir) den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Şihabüd'din et-Tebrizi el-Halveti'den (Şeyh Muhammed et-Tebrizi de denmiştir) me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Rüknü'ddin Muhammed es-Sincani'den (Şeyh Muhammed en-Necaşi el-Halveti'den de denildi) me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Kutbu'd-din el-Ebheri el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ebu Necib es-Suhreverdi el-Halveti'den (Abdu'l-Kahir Necmu'd-Din el-Halveti'den de denildi) me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ömer el-Bekri el-Halveti'den (Şeyh Abdu'l-Kahir el-Halveti'den denildi) me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Vasiyyü'd-Din el-Halveti'den mezundur.O da şeyhi ve üstadı ve babası Şeyh Muhammed el-Bekri el-Halveti'den (Muhammed Kesri de rivayet edildi) me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ahmed ed-Dineveri el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Mümşad ed-Dineveri al-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ebu'l-Kasim el Cüneyd el-Bağdadi el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Seriyyü's-Sakati el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Ma'ruf el-Kerhi' el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Davud et-Tai el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi (ve üstadı) Habibul-Acemi el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Şeyh Hasan elBasri el-Halveti'den me'zundur.O da şeyhi ve üstadı Zevcü'l-Betül (Hz.Fatıma'nın kocası) ve Resul'ün amcası oğlu,ilim şehrinin kapısı Ali ibnu Ebi Talib (R.A.V.K.V.) den me'zundur.O da amcası oğlu Resul-i Ekrem (S.A.V.),evvelerin ve ahirlerin Efendisi,Rabbulalemin'in sevgilisin'den me'zundur.O da Ruh'ul-Emin Cibril vasıtasıyla Rabbu'l-Alemin Hazretlerinden almıştır.Allah,Efendimiz Muhammed'e ve O'nun aline ve ashabına salat ve selam etsin.Ecmain.

Vehbab-ı Ümmi rahimahullah'ın ilahisi:

Evliyadan sır sorana
Dokuz dürlü nişan gerek

 

Evvel kapu şeriattir
Güneş gibi ayan gerek.

 

Ayat ile Hadis ile
Anlayana verdim cevap

 

Andan öte içeruya
Levvame'ye seyran gerek.

 

Şeriatten tarikatten
İçerisi sır elidir

 

Akıl ona arif olmaz
Mülhime'ye vicdan gerek

 

Dördüncüsü Mutmainne

Mansur bilür bu menzili

 

Pir yüzünden ulaşmağa

İkrar eder bir can gerek

 

İhtiyarım elde değil,

Lazım geldi söylemesi

 

Beşincisi keramettir

Ayan değil,nihan gerek

 

Yol erinin tevhidini

Arif gerek anlamağa

 

Altıncısı Mardiyye'dir

Bunda burhan,Kur'an gerek

 

Yedincisi Safiyye'dir

Halka ayan etmek olmaz

 

Andan geçüp ulaşmağa

Can Hazrete kurban gerek

 

Sekizinci budur makam

Ayne'l-yakin Hakkalyakin

 

Gerçek aşık bu meydanda

Gayrullah'tan uryan gerek

 

Dokuzuncu sıfattan içeri

Bir sır diyem anlar isen

 

İnsan adı bunda koyup

Mahv-ü ğarkte pinhan gerek

 

Vehhab Ümmi'nin tevhidi

Hatırına güç gelmesün

 

Bu mana'yı fehmetmeğe

Safi nurdan insan gerek

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.