OTUZ YEDİNCİ SOFRA

 

OTUZ YEDİNCİ SOFRA

 

Peygamber (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Ümmetimden bir taife daima hakkı yüceltmek için savaşmata devam eder."

Burada işaret edilmektedir ki: Dünya,imar edenlerle ma'murdur.Dünyayı imar edenler,insanlardır.Çünkü insan,dünyanın ruhudur.İnsan da din ile ma'murdur.Din de din ehliyle ma'murdur.Zira din ehli olmasaydı,hepsi herc-ü merç ile helak olup giderdi.Bütün dinler,imar edenleriyle ma'murdur.İmar edenler de İslamiyyet ve müslümanlardır.Diğer dinlerim ma'mur olmasıyla,islama ve müslümanlara itaat edip haraç vermek suretiyle yaşayıp devam etmelerini kasdediyorum.İslam ehli de abidler ve salihlerle ma'murdur.Bunlar da şeriat ulemasıyla,onlar da tarikat ehliyle ma'murdur.Zira ceset,ruh ile imar edilir.Geri kalanlar da bir öncesine nisbetle böyledir.Onlar da Allah'ı bilenler ile,Allah'ı bilenler de Hakikat ehliyle ma'murdur.On iki ilim de böyledir.Sarf,nahiv,mantık,ilh.Bunların her biri kendilerini imar eden ilim öğrencileriyle ma'murdur.Öğrenciler bu ilimlerle uğraşmakla bunları imar etmiş olurlar.Saatler,günler,haftalar,aylar ve yıllar da kendilerine mahsus ibadetlerle ma'murdur.Mesela belirli saatlere mahsus namazlar,haftalara mahsus benzeri ibadetler,Ramazan orucu,Recep,Şa'ban ve Muharrem orucu gibi aylara mahsus farz ve nafile ibadetler;zekat,sadakalr gibi seneye mahsus ibadetler ve Hac gibi ömre mahsus ibadetler.

Mekanlar da böyledir.Mescitler,Camiler,tekkeler ve benzeri ibadet yerleri cemaatle ma'murdur.Cemaatler de müezzinlerle,imamlarla,hatiblerle,mürşidlerle ma'murdur.İnsanın içinde öyle merhaleler vardır ki sayılamaz.Fakat esaslarını taksim etmişlerdir.Bir itibara göre yedi merhale,bir itibara göre on iki merhale,bir itibara göre kırk merhale,bir itibara göre yüz merhale ve bir itibara göre de bin merhaledir.Her merhalenin kendine has imarcıları vardır.Çünkü insan her zaman kabul edicidir (alıcıdır),Allah ise kadirdir.İç alem geniştir.Aşk pazarı ma'murdur.Hakk'ın meta'ı mezaddadır.Dellal her tarafa koşup durmaktadır.Müşteri de kıyametin kopmasına kadar rağbetlidir.

O halde ey insanları irşadeden alim,insanları bütün dini erkanın tamirine,bilhassa bunlar arasında tevhid rüknünün i'marına teşvik et.Tevhid,her şeyi ihya eden su gibidir.İnsanları soğutarak,tevhid ehlinin yolunu güçleştirerek,daraltarak tevhidi yıkanlardan olma.Tevhid ehline kolaylık olsun,tevhid yolu genişlesin diye Allah ve Resulü,tevhid için çok zikirden başka şart koşmamıştır.O halde Kur'an ve Hadisle halka öğüt ver ki hepsini imar edenlerden ve aleme birbiri peşinden girenlerden olasın. "Allah gerçeği söyler,O,yola iletir."

 

MAWÂİDU'L-İRFAN

İRFAN SOFRALARI

Niyazî-i Mısrî

Notlarla çeviren: Prof.Dr.Süleyman ATEŞ.